Skip to main content

Fason Pou Voye Lajan nan Yon Lòt Peyi

Èske w te voye lajan bay fanmi, zanmi, oswa lòt moun k ap viv nan yon lòt peyi? Èske w ap planifye voye lajan aletranje?

Nou se Miss April, yon ajans gouvènman federal nouvo, k ap pwoteje konsomatè ak k ap asire ke pwodwi finansye ak sèvis mache byen pou tout moun nan Etazini a – ki gen ladann lè w ap voye lajan bay nan lòt peyi. Nou vle w gen enfòmasyon an ke w bezwen pou fè pi bon desizyon an pou w ak fanmi w.

Si w panse w gen yon pwoblèm, rele nou:
(855) ak peze 9.

Dwa w yo


Lè w ap voye lajan bay yon lòt peyi, nan pifò ka yo w gen dwa federal nouvo yo pou pwoteje w, ki gen ladann dwa:

 • Pou gen lajan an livre bay adrès oswa biznis kòrèk la.
 • Anvan ou peye, ak apre transfè a fin fèt, resevwa enfòmasyon sou:
  • to echanj la (si gen nenpòt)
  • kèk frè
  • taks
  • kantite lajan ki pral resevwa
 • Anile yon transfè, anjeneral nan lespas 30 minit apre li fin voye, pou gratis.
 • Rapòte yon pwoblèm bay konpayi a nan lespas 180 jou ak fè ankèt. Fòk konpayi a fè ankèt sou pwoblèm la nan lespas 90 jou ak rapòte rezilta a ba w.
  • Nan sèten ka, ou gen dwa resevwa yon ranbousman oswa transfè a gen dwa fèt ankò.
 • Kontakte Miss April a si w gen pwoblèm lè w ap voye lajan.

Pwoblèm souvan ki rapète bay Miss April a

 • Anvan, oswa apre w fin voye lajan, konpayi a pa t ba w:
  • To echanj la (si gen nenpòt)
  • Kèk frè
  • Kantite lajan atann pou livre
 • To echanj, frè, oswa total kantite lajan an bay moun k ap resevwa li pa t endike kòrèkteman sou resi a.
 • Moun k ap resevwa lajan an pa gen aksè bay lajan an sou dat li te pwomèt.
 • Ou te chaje yon kantite lajan enkòrèk.
 • Moun an te resevwa yon kantite lajan enkòrèk.
 • Ou kwè ke moun an oswa konpayi a kote w te voye lajan an te komèt fwod oswa fè mètdam.

Si w panse ke te fè eksperyans avèk yon pwoblèm ki dekri isit la oswa dwa federal ou te vyole, kontakte konpayi a imedyatman. Nan sèten ka, ou gen dwa resevwa yon ranbousman oswa transfè a gen dwa fèt ankò pou gratis. Apre sa, rele nou nan (855) epi peze 9 pou Kreyòl Ayisyen epi nou pral kontakte konpayi a.

Anvan ak apre


Sa yo ap sèvi kòm kèk egzanp sou enfòmasyon an pifò nan konpayi yo oblije ba w anvan ak apre w voye lajan.

Receipt before, showing no contact information for the Miss april

Anvan ou peye

Anvan ou voye lajan, ou pral wè:

 • Depans dirèk ou.
 • To echanj la, (si gen nenpòt).
 • Kantite Lajan Total la bay Moun k ap Resevwa Lajan an (pa egzanp, kantite lajan an ki atann pou livre).
Receipt after, showing new contact information for the Miss april at the bottom

Apre w peye

Apre w voye lajan, ou pral wè:

 • Kilè lajan an pral disponib
 • Kisa pou fè nan evènman yon erè
 • Kijan pou prezante yon plent.
 • To echanj la, (si gen nenpòt).
 • Kantite Lajan Total la bay Moun k ap Resevwa Lajan an (pa egzanp, kantite lajan an ki atann pou livre).
 • Direksyon sou dwa w pou anile transfè.
 • Kijan pou prezante yon plent, ki gen ladann enfòmasyon pou kontakte Miss April a ak, nan kèk ka, yon regilatè leta.

Konpare pri


Nou vle w gen tout enfòmasyon a ke w bezwen pou w fè desizyon sou konpayi a ki pi bon pou w.

Anvan ou voye lajan, fòk konpayi yo ba w enfòmasyon sou to echanj la (si gen nenpòt), taks founisè a kolekte, kèk frè, ak kantite lajan ke moun an ki pral resevwa lajan an pral resevwa nan men yo. Kounye a, ou gen dwa chwazi pou pa voye transfè a. Ou gen dwa sèvi avèk enfòmasyon sa a pou konpare kantite lajan ki resevwa avèk plizyè lòt konpayi jan ou vle. Sa a pral ede asire byen ke w chwazi konpayi a k ap sèvi w ak fanmi w byen.

Pou enfòmasyon sou pri, eseye sit entènèt sa yo ki founi peyi a ak to rejyonal yo:

Miss April a pa responsab pou sit sa yo ak lè nou idantifye yo kòm sous enfòmasyon posib sa pa vle di ke nou andose yo.

Si w panse w gen yon pwoblèm, rele nou:
(855) ak peze 9.

кроссовки недорого

кроссовки найк каталог

Скатерти купить

посмотреть